top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Graphicks


 

Definities

1.   Graphicks: Graphicks, gevestigd te Baarn onder KvK nr. 75592924.

2.   Klant: degene met wie Graphicks een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Graphicks en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Graphicks.

2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1.   Alle prijzen die Graphicks hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.   Alle prijzen op die Graphicks hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Graphicks te allen tijde wijzigen. 

3.   De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Graphicks vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

4.   De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Graphicks, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.   Indien partijen voor een dienstverlening door Graphicks een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Graphicks de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

7.      Voorafgaand aan de ingang ervan zal Graphicks prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1.   Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Graphicks gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Graphicks. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Graphicks zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Graphicks op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Graphicks, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Graphicks te betalen. 

 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Graphicks voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.   Graphicks heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.   Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Graphicks tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

1.   De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van  2 maanden.

2.   Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Graphicks tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Graphicks geleverde producten en/of diensten. 

 

Klachten

1.   De klant dient een door Graphicks geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Graphicks daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.   Consumenten dienen Graphicks uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Graphicks in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Graphicks gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Graphicks.

2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Graphicks ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

 

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Graphicks een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Graphicks verschuldigd zijn. 

 

Aansprakelijkheid Graphicks

1.   Graphicks is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Indien Graphicks aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.   Graphicks is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.   Indien Graphicks aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, video’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Graphicks vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 

Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Graphicks toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Graphicks niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Graphicks in verzuim is. 

3.   Graphicks heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Graphicks kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

 

Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Graphicks in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Graphicks kan worden toegerekend in een van de wil van Graphicks onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Graphicks kan worden verlangd. 

2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Graphicks 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Graphicks er weer aan kan voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.   Graphicks is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1.   Graphicks is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Graphicks zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

 

Overgang van rechten

1.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Graphicks. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Graphicks bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Graphicks is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.


Opgesteld op 22 juni 2020.

bottom of page